غرفه مایعات خودرو گلپایگان ( امید فومن صنعت گلپایگان) نمایشگاه بین المللی تهران ابان ۱۴۰۰

غرفه مایعات خودرو گلپایگان ( امید فومن صنعت گلپایگان) نمایشگاه بین المللی تهران ابان ۱۴۰۰

بازدید جناب آقای دکتری اکبری ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس از واحد تولیدی مایعات خودرو گلپایگان ( امید فومن صنعت گلپایگان) از نمایشگاه بین المللی تهران در سال 1400

بازدید جناب آقای دکتری خاتمی نماینده مردم گلپایگان و جناب آقای دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو از واحد تولیدی مایعات خودرو گلپایگان ( امید فومن صنعت گلپایگان) از نمایشگاه بین المللی تهران در سال 1400

بازدید جناب آقای دکتری اکبری ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جناب آقای دکتر فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو از واحد تولیدی مایعات خودرو گلپایگان ( امید فومن صنعت گلپایگان)

بازدید بازیگران صدا و سیما جناب آقای ملک زاده از واحد تولیدی مایعات خودرو گلپایگان ( امید فومن صنعت گلپایگان) از نمایشگاه بین المللی تهران در سال 1400

بازدید جناب آقای دکتر توانگر نماینده مردم تهران از واحد تولیدی مایعات خودرو گلپایگان ( امید فومن صنعت گلپایگان) از نمایشگاه بین المللی تهران در سال 1400